ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಿರಿ

ಜೆಡಿ ಬ್ರೈನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾದ ವರ್ಣಮಾಲೆ-ವರ್ಗೀಕರಣ , ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ತತ್ತ್ವಗಳು, ಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಆಡಿಯೋ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಲಿಪಿ ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೋಗಳು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಇರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಫೊನೆಟಿಕ್ ನ(ಧ್ವನಿಶಾಸ್ತ್ರದ) ಆಧಾರಿತ ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆ.

ಉಕ್ತಲೇಖನದೊಂದಿಗೆ ಶಬ್ದ ಭಂಢಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಬಲ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಒಗಟುಗಳು.

ಪಾಠ
ಪಾಠ ಹೆಸರು
ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಪಾಠ :
ಸ್ವರಗಳು (ಅ, ಆ, ಇ, ಈ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ಸ್ವರಗಳು (ಉ, ಊ, ಋ, ಎ, ಏ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ಸ್ವರಗಳು (ಐ, ಒ, ಓ, ಔ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ಯೋಗವಾಹಕಗಳು (ಅಂ, ಅಃ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ಕ, ಖ, ಗ, ಘ, ಙ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ಚ, ಛ, ಜ, ಝ, ಞ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ಟ, ಠ, ಡ, ಢ, ಣ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ತ, ಥ, ದ, ಧ, ನ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ :
ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ಪ, ಫ, ಬ, ಭ, ಮ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೦
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ಯ, ರ, ಲ, ವ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೧
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು (ಶ, ಷ, ಸ, ಹ, ಳ)
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೨
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೩
ವಾರದ ದಿನಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೪
ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೫
ಹಣ್ಣು ಹೆಸರುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೬
ಹೂವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೭
ತರಕಾರಿ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೮
ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೧೯
ಹಕ್ಕಿ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು
ಪಾಠ : ೨೦
ಬಣ್ಣ ಹೆಸರುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳು - ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಕೈಬರಹ, ಜೋಡಣೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ , ನಿರೂಪಣೆ, ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸು

What Are You Waiting For?

Get started for free and join the language learning community today.

Start Learning  It's free